MORAXELLA BOVIS isolerad från nötkreatur med infektiös keratokonjunktivit

tio stammar av Moraxella bovis isolerades från fall av infektiös bovin keratokonjunktivit. Vid primär isolering på blodagar bildade de platta, grova kolonier. I subkultur snabb dissociation till mindre släta konvexa kolonier inträffade. Detta överensstämmer inte med kolonimorfologin som beskrivs i litteraturen enligt vilken släta kolonier verkar vara dominerande i primär isolering. En av de undersökta stammarna var icke-hemolytisk. Undersökta stammar växte inte under anaeroba förhållanden och visade beroende av högt syretryck. Optimal tillväxt visades vid ett syretryck något under atmosfärens luft. Det fanns ingen tillväxt vid 15 C och 40 C. alla stammar var katalas-negativa och oxidas‐positiva. Kolhydrater attackerades inte. Ingen av de undersökta stammarna sönderdelade urea, reducerade nitrat eller bildade vätesulfid. Koagulerat serum och gelatin är flytande. I lakmusmjölk alkalisk peptonisering ägde rum, karakteristiskt framsteg genom bildandet av tre zoner. Det fanns ingen tillväxt på MacConkey-agar eller på potatisinfusionsagar. Resultaten av antibiotikakänslighetstesterna visas i Tabell 1. Bakteriens känslighet för penicillin betonas särskilt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.